Polityka prywatności

anCNOC Sp. z o.o. w Jeleniej Górze

 

Postanowienia ogólne

 

§ 1

Polityka prywatności określa zasady postępowania z danymi osobowymi, gromadzonymi przez nas w związku z prowadzoną przez nas działalnością, podczas:

 1. znajdowania pracy dla osób poszukujących zatrudnienia,

 2. świadczenia usług dla pracodawców,

 3. korzystania z usługi naszych kontrachentów,

 4. kontaktowania się z podmiotami wskazanymi przez kandydatów do pracy,

 5. przeglądania przez użytkowników naszej strony internetowej.

 

§ 2

W Polityce prywatności został opisany sposób gromadzenia, wykorzystywania i przetwarzania przez nas danych osobowych oraz przestrzegania istniejących w tym zakresie przepisów prawa. Prawo do prywatności osób, których dane osobowe posiadamy jest dla nas priorytetem i podejmujemy wszystkie możliwe czynności, aby te dane chronić.

 

§ 3

Polityka prywatności dotyczy danych osobowych:

 1. osób poszukujących zatrudnienia,

 2. podmiotów poszukujących pracowników,

 3. naszych usługodawców,

 4. podmiotów wskazanych nam do kontaktu przez osoby korzystające z naszych usług,

 5. użytkowników naszej strony internetowej.

 

§ 4

Administratorem danych osobowych, o których mowa w § 3 jest anCNOC Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Jeleniej Górze (58-560),
ul. Czarnieckiego 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, Wydział IX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000695213, NIP: 6112781885, wpisaną do Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia pod numerem 1725. 

Dane osobowe osób poszukujących zatrudnienia

 

§ 5

Nasza Spółka gromadzi dane osób, które korzystają z naszych usług w celu znalezienia zatrudnienia. Będą to:

 1. kandydaci na wszystkie stanowiska oferowane lub promowane przez nas, w tym przede wszystkim zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy o pracę z pracownikiem tymczasowym,

 2. osoby, które złożyły u nas swoje dokumenty aplikacyjne bez związku z konkretną ofertą pracy.

 

§ 6

 1. Nasza Spółka gromadzi wyłącznie takie dane osobowe osób poszukujących zatrudnienia, które są niezbędne dla celów rekrutacji, tj.:

 1. imię i nazwisko,

 2. datę urodzenia,

 3. płeć,

 4. narodowość/obywatelstwo,

 5. wykształcenie,

 6. doświadczenie zawodowe,

 7. dodatkowe umiejętności i kursy,

 8. informację o niepełnosprawności,

 9. znajomość języków obcych,

 10. numer telefonu,

 11. adres email,

 12. dodatkowe informacje, które dana osoba zdecyduje się nam podać,

 13. informacje o zainteresowaniach i potrzebach danej osoby, dotyczących przyszłego zatrudnienia, gromadzone bezpośrednio i pośrednio, na przykład na podstawie przeglądanych ofert pracy lub artykułów czytanych na naszej stronie internetowej;

 14. adres IP,

 15. daty, godziny i częstotliwość, z jaką dana osoba korzysta z naszego serwisu.

 1. W zależności od istotnych okoliczności i obowiązujących przepisów prawa możemy gromadzić niektóre lub wszystkie informacje wymienione ust. 1 w celu umożliwienia nam zaproponowania danej osobie możliwości zatrudnienia w jak największym stopniu dopasowanych do jej wymagań i innych okoliczności.

 2. W razie uzasadnionej potrzeby gromadzimy także inne kategorie danych osobowych niż wymienione w ust. 1.

 

§ 7

 1. Dane osobowe osób poszukujących zatrudnienia są pozyskiwane przez naszą Spółkę bezpośrednio od osoby, której dotyczą. Osoba ta może:

 1. wprowadzić swoje dane na stronie internetowej naszej Spółki w formularzu aplikacyjny w ramach procesu rejestracji,

 2. wypełnić formularz papierowy, udostępniony w biurze Spółki,

 3. pozostawić wersję drukowaną swojego CV w biurze Spółki,

 4. przesłać wersję elektroniczną swojego CV na adres e-mail Spółki.

 1. W zakresie, w jakim osoba poszukująca zatrudnienia wchodzi na stronę internetową naszej Spółki, czyta lub klika w jakikolwiek e-mail od nas, a także w stosownych przypadkach i zgodnie z przepisami prawa, możemy również gromadzić jej dane automatycznie lub poprzez przekazanie ich nam przez tę osobę.

 2. Dane osobowe, możemy uzyskiwać również z innych źródeł:

 1. od podmiotów podanych jako kontakty referencyjne,

 2. od naszych klientów,

 3. wyszukując potencjalnych kandydatów na dane stanowisko z zewnętrznych źródeł, jak na przykład LinkedIn i z inne strony internetowe z ofertami pracy,

 4. z naszej strony na Facebooku.

 

§ 8

 1. Gromadzone przez naszą Spółkę dane osobowe osób poszukujących zatrudnienia wykorzystywane są w celu znalezienia dla danej osoby odpowiadającej jej pracy.

 2. Dla osiągnięcia celu, o którym mowa w ust. 1 pozyskane przez nas dane osobowe wykorzystywane są i przetwarzane w następujący sposób:

 1. dane przechowywane są (i w razie konieczności aktualizowane) w naszej bazie danych, po to aby można było kontaktować się z daną osobą w związku z rekrutacją,

 2. dane wykorzystywane są w trakcie świadczenia przez naszą Spółkę usług rekrutacyjnych i dla usprawniania procesu rekrutacji,

 3. dokonujemy oceny danych osoby pod kątem miejsc pracy, które byłyby dla niej najbardziej odpowiednie,

 4. dane przesyłane są podmiotom poszukującym pracowników w celu aplikowania na stanowiska lub oceny kwalifikacji danej osoby,

 5. dane wykorzystywane są w związku z realizacją zobowiązań naszej Spółki wynikających z wszelkich umów zawartych pomiędzy Spółką a daną osobą,

 6. dane wykorzystywane są w związku z realizacją zobowiązań naszej Spółki wynikających z wszelkich umów zawartych pomiędzy Spółką a osobami trzecimi w związku z prowadzoną rekrutacją,

 7. dane wykorzystywane są dla usprawnienia procesów płacowych i fakturowych Spółki,

 8. przekazane przez osobę poszukującą zatrudnienia dane mogą być weryfikowane z wykorzystaniem zewnętrznych zasobów (takich jak badania psychometryczne czy testy umiejętności) lub prośby o udzielenie informacji (takich jak referencje, kwalifikacje i potencjalnie karalność, w zakresie, w jakim jest to odpowiednie i zgodne z przepisami prawa),

 9. dane wykorzystywane są w celu wypełnienia zobowiązań prawnych naszej Spółki w związku z wykryciem przestępstwa lub poborem podatków lub ceł.

§ 9

 1. W niektórych przypadkach dane osobowe osób poszukujących zatrudnienia możemy wykorzystywać do takich celów, jak marketing oraz profilowanie. W określonych przypadkach potrzebne jest uzyskanie zgody danej osoby na podjęcie niektórych z tych działań. 

 2. Działania marketingowe mogą polegać między innymi na:

 1. okresowym przesyłaniu danej osobie informacji, które według nas mogą ją zainteresować,

 2. przesyłaniu danej osobie szczegółów raportów, promocji, ofert, networkingu i wydarzeń klientów, a także ogólnych informacji o branżach, które według nas mogą ją zainteresować.

 1. W razie wprowadzenia w naszej Spółce w pełni zautomatyzowanych technologii do analizy posiadanych danych, dane osobowe osób poszukujących zatrudnienia mogą być przeglądane i zestawiane w pełni automatycznie, bez udziału człowieka, w celu przeprowadzenia procesu selekcji kandydatów od początku do końca – profilowanie. We właściwych przypadkach osoby te będą poproszone o zgodę na podjęcie niektórych lub wszystkich tych działań. Jeżeli nie wyrażą one zgody na profilowanie, ich aplikacja będzie w dalszym ciągu podlegać ręcznej weryfikacji pod kątem stanowisk, o które będą się starać, ale ich profil nie będzie automatycznie rozpatrywany pod kątem innych stanowisk. Możliwe będzie także wycofanie tej zgody w dowolnym momencie.

 2. W uzasadnionych przypadkach nasza Spółka może wykorzystać dane osobowe osób poszukujących zatrudnienia w celu ustalenia, wykonania lub obrony roszczenia prawnego.

 

§ 10

 1. Dane osobowe osób poszukujących zatrudnienia mogą być udostępniane przez nas przede wszystkim potencjalnym pracodawcom w celu znalezienia dla danej osoby odpowiadającej jej pracy.

 2. Lista podmiotów, którym mogą być udostępniane dane osobowe, określona jest w § 45.

 

Dane osobowe pracodawców

 

§ 11

Nasza Spółka gromadzi dane osób, które korzystają z naszych usług w celu:

 1. znalezienia pracowników do ich przedsiębiorstwa,

 2. powierzenia przeprowadzenia procesu rekrutacji w ich przedsiębiorstwie,

 3. powierzenia do wykonywania wydzielonej ze struktury organizacyjnej ich przedsiębiorstwa funkcji (outsourcing),

zwanych na potrzeby niniejszej Polityki prywatności „pracodawcami”. 

§ 12

 1. Nasza Spółka gromadzi wyłącznie takie dane osobowe pracodawców, które są niezbędne dla celów wykonywanych na ich rzecz usług:

 1. imię i nazwisko pracodawcy,

 2. nazwa przedsiębiorstwa pracodawcy,

 3. adres siedziby pracodawcy,

 4. dane identyfikacyjne pracodawcy lub jego przedsiębiorstwa, konieczne do zawarcia umowy,

 5. imię i nazwisko osoby wyznaczonej przez pracodawcę do kontaktu ze Spółką,

 6. numer telefonu podany przez pracodawcę,

 7. adres e-mail podany przez pracodawcę,

 8. dodatkowe informacje, które dana osoba zdecyduje się nam podać.

 1. Spółka gromadzi też niektóre dane pracodawców w zakresie, w jakim korzystają oni z strony internetowej Spółki.

 2. W razie uzasadnionej potrzeby Spółka gromadzi także inne kategorie danych osobowych niż wymienione w ust. 1.

 

§ 13

 1. Dane osobowe pracodawców są pozyskiwane przez nas bezpośrednio od nich samych, od osób trzecich (na przykład od osób poszukujących zatrudnienia) oraz z innych ograniczonych źródeł (na przykład media internetowe i inne).

 2. W zakresie, w jakim pracodawca wchodzi na stronę internetową naszej Spółki, czyta lub klika w jakikolwiek e-mail od nas, a także w stosownych przypadkach i zgodnie z przepisami prawa, możemy również gromadzić jego dane automatycznie lub poprzez przekazanie ich nam przez tę osobę.

 

§ 14

 1. Dane osobowe pracodawcy są gromadzone bezpośrednio w następujący sposób:

 1. jeżeli pracodawca skontaktuje się z nami, np. telefonicznie lub e-mailowo,

 2. jeżeli pracownik naszej Spółki skontaktuje się z pracodawcą, telefonicznie lub e-mailowo.

 1. Spółka może gromadzić dane osobowe pracodawcy korzystając także z innych źródeł, poprzez:

 1. przeprowadzanie badań rynku, analizę mediów internetowych i innych (które  przeprowadzamy sami lub zlecamy innej organizacji),

 2. od osób trzecich (na przykład od osób poszukujących zatrudnienia w zakresie, w jakim przekażą Spółce dane pracodawców).

 

§ 15

 1. Gromadzone przez Spółkę dane osobowe pracodawców wykorzystywane są w celu prawidłowego wykonania zleconych Spółce usług na rzecz pracodawcy.

 2. Dla osiągnięcia celu, o którym mowa w ust. 1 pozyskane przez nas dane osobowe wykorzystywane są i przetwarzane w następujący sposób:

 1. dane przechowywane są (i w razie konieczności aktualizowane) w naszej bazie danych, abyśmy mogli kontaktować się z pracodawcą w związku z działaniami rekrutacyjnymi,

 2. dane wykorzystywane są w trakcie świadczenia przez nas usług rekrutacyjnych i dla usprawniania procesu rekrutacji,

 3. dane wykorzystywane są w związku z realizacją zobowiązań naszej Spółki wynikających z wszelkich umów zawartych pomiędzy Spółką a pracodawcą,

 4. dane wykorzystywane są w związku z realizacją zobowiązań naszej Spółki wynikających z wszelkich umów zawartych pomiędzy Spółką a osobami trzecimi w związku z prowadzoną rekrutacją,

 5. dane wykorzystywane są dla usprawnienia procesów płacowych i fakturowych Spółki,

 6. dane wykorzystywane są w celu wypełnienia zobowiązań prawnych Spółki w związku z wykryciem przestępstwa lub poborem podatków lub ceł.

 

§ 16

 1. W niektórych przypadkach dane osobowe pracodawców mogą być wykorzystane do takich celów, jak marketing.

 2. Działania marketingowe mogą polegać między innymi na:

 1. okresowym przesyłaniu pracodawcy informacji, które według nas mogą go zainteresować,

 2. przesyłaniu pracodawcy szczegółów raportów, promocji, ofert, networkingu i wydarzeń klientów, a także ogólnych informacji o branżach, które według nas mogą go zainteresować.

 1. W uzasadnionych przypadkach nasza Spółka może wykorzystać dane osobowe pracodawców w celu ustalenia, wykonania lub obrony roszczenia prawnego.

 

§ 17

 1. Dane osobowe pracodawców mogą być udostępniane przez nas przede wszystkim potencjalnym pracownikom, w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji bądź wykonania usługi outsourcingu.

 2. Lista podmiotów, którym mogą być udostępniane dane osobowe, określona jest w § 45.

 

Dane osobowe usługodawców

 

§ 18

Gromadzimy dane naszych usługodawców, tj. podmiotów, którzy świadczą na rzecz Spółki różnego rodzaju usługi. Mogą to być osobowe i kapitałowe spółki handlowe, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz niezależni usługodawcy. 

§19

 1. Nasza Spółka gromadzi wyłącznie takie dane osobowe usługodawców, które są niezbędne dla celów prawidłowej realizacji świadczonej przez nich usługi na rzecz Spółki, tj.:

 1. imię i nazwisko/nazwa usługodawcy,

 2. adres siedziby usługodawcy,

 3. dane identyfikacyjne usługodawcy, konieczne do zawarcia umowy,

 4. imię i nazwisko osoby wyznaczonej przez usługodawcę do kontaktu ze Spółką,

 5. numer telefonu podany przez usługodawcę,

 6. adres e-mail podany przez usługodawcę,

 7. numer rachunku bankowego usługodawcy do dokonywania zapłaty za świadczone przez niego usługi,

 8. dodatkowe informacje, które usługodawca zdecyduje się nam podać.

 1. W zależności od istotnych okoliczności i obowiązujących przepisów prawa możemy gromadzić niektóre lub wszystkie informacje wymienione w ust. 1 w celu realizacji zawartej z usługodawcą umowy.

 2. W razie uzasadnionej potrzeby Spółka gromadzi także inne kategorie danych osobowych niż wymienione w ust. 1.

 

§ 20

 1. Dane osobowe usługodawców są pozyskiwane przez nas bezpośrednio od nich samych, od osób trzecich oraz z innych ograniczonych źródeł (na przykład media internetowe i inne).

 2. W zakresie, w jakim usługodawca wchodzi na stronę internetową naszej Spółki, czyta lub klika w jakikolwiek e-mail od nas, a także w stosownych przypadkach i zgodnie z przepisami prawa i wymogami, możemy również gromadzić jego dane automatycznie lub poprzez przekazanie ich nam przez tę osobę.

 

§ 21

 1. Gromadzone przez nas dane osobowe usługodawców wykorzystywane są w celu prawidłowego i sprawnego wykonania umów zawartych przez Spółkę z usługodawcami. Takie działania uznawane są przez Spółkę za konieczne w ramach uzasadnionych interesów Spółki, jako odbiorcy usług.

 2. Dla osiągnięcia celu, o którym mowa w ust. 1 pozyskane przez nas dane osobowe wykorzystywane są i przetwarzane w następujący sposób:

 1. dane przechowywane są (i w razie konieczności aktualizowane) w bazie danych Spółki, w celu kontaktowania się z usługodawcą w związku z zawartą z nim umową,

 2. dane wykorzystywane są w celu oferowania usługodawcy usług naszej Spółki lub pozyskiwania wsparcia i usług od usługodawcy, 

 3. dane wykorzystywane są w związku z realizacją uprawnień i zobowiązań wynikających z wszelkich umów zawartych pomiędzy Spółką a usługodawcą,

 4. dane wykorzystywane są dla usprawnienia procesów płacowych i fakturowych Spółki,

 5. dane wykorzystywane są w celu wypełnienia zobowiązań prawnych naszej Spółki w związku z wykryciem przestępstwa lub poborem podatków lub ceł.

 1. W uzasadnionych przypadkach nasza Spółka może wykorzystać dane osobowe pracodawców w celu ustalenia, wykonania lub obrony roszczenia prawnego.

 

§ 22

 1. Dane osobowe usługodawców możemy udostępniać osobom trzecim, takim jak nasi usługodawcy i organizacje, na rzecz których świadczymy usługi, jeżeli usługodawca wyrazi taką wolę.

 2. Lista podmiotów, którym mogą być udostępniane dane osobowe, określona jest w § 45.

 

Dane osobowe osób podanych jako kontakt w nagłych wypadkach oraz podmiotów podanych jako kontakt referencyjny

 

§ 23

Nasza Spółka może także gromadzić dane osobowe innych osób, z którymi będzie się kontaktować wyłącznie w określonych okolicznościach, takich jak kontakty w nagłych wypadkach i kontakty referencyjne.

 

§ 24

 1. Gromadzimy dane osobowe osób, podanych przez osoby poszukujące zatrudnienia jako kontakt w nagłych wypadkach, w celu skontaktowania się z podaną osobą w razie wypadku lub nagłego zdarzenia. W tym celu gromadzone są wyłącznie następujące dane osoby podanej jako kontakt w nagłych wypadkach:

 1. imię i nazwisko,

 2. numer telefonu,

 3. adres e-mail.

 1. Spółka gromadzi dane osobowe podmiotów podanych przez osoby poszukujące zatrudnienia jako kontakt referencyjny w celu potwierdzenia przedstawionych referencji. W tym celu gromadzone są wyłącznie następujące dane podmiotu podanego jako kontakt referencyjny:

 1. imię i nazwisko/nazwa,

 2. numer telefonu,

 3. adres e-mail.

 1. W razie uzasadnionej potrzeby Spółka gromadzi także inne kategorie danych osobowych niż wymienione w ust. 1 i 2. 

§ 25

Dane osobowe osób podanych jako kontakt w nagłych wypadkach oraz podmiotów podanych jako kontakt referencyjny pozyskujemy wyłącznie bezpośrednio od osób poszukujących zatrudnienia.

 

§ 26

 1. Nasza Spółka wykorzystuje dane osobowe osób podanych jako kontakt w nagłych wypadkach w razie wypadku lub nagłego zdarzenia wpływającego osobę poszukującą zatrudnienia. 

 2. Nasza Spółka wykorzystuje dane osobowe podmiotów podanych jako kontakt referencyjny, aby pomóc osobom poszukującym zatrudnienia znaleźć odpowiednią dla nich pracę, zweryfikować ich dane i kwalifikacje.

 3. Dane osobowe podmiotu podanego jako kontakt referencyjny, mogą być okresowo wykorzystywane do skontaktowania się z tym podmiotem, w związku z działaniami rekrutacyjnymi, które mogą go zainteresować.

 

§ 27

Dane osobowe osób podanych jako kontakt w nagłych wypadkach oraz podmiotów podanych jako kontakt referencyjny możemy być za ich zgodą udostępniać pracodawcom, zatrudniającym osobę, która taki kontakt podała.

 

Dane osobowe użytkowników strony internetowej

 

§ 28

Nasza Spółka może także gromadzić dane osobowe użytkowników strony internetowej Spółki, tj. jakiekolwiek osoby przeglądającej tę stronę.

 

§ 29

 1. Spółka gromadzi dane osobowe użytkowników strony internetowej w celu poprawienia doświadczenia tych użytkowników podczas korzystania z naszej strony internetowej i ułatwienia zarządzania świadczonymi przez nas usługami. Obejmuje to następujące dane:

 1. adres IP użytkownika strony internetowej,

 2. datę i godziny oraz częstotliwość wchodzenia na stronę internetową,

 3. sposób korzystania ze strony internetowej,

 4. rodzaj przeglądarki użytkownika,

 5. lokalizacja, z której przeglądana jest strona internetowa,

 6. wybrany przez danego użytkownika język.

 1. Jeżeli użytkownik strony internetowej skontaktuje się z nami przez stronę internetową, na przykład używając funkcji czatu, będą gromadzone wszelkie przekazane przez niego informacje, na przykład jego imię i nazwisko oraz dane kontaktowe.

 2. W razie uzasadnionej potrzeby Spółka gromadzi także inne kategorie danych osobowych niż wymienione w ust. 1 i 2.

§ 30

 1. Dane osobowe użytkowników strony internetowej Spółki są pozyskiwane automatycznie poprzez pliki cookies, podczas przeglądania przez użytkownika strony internetowej, zgodnie z ustawieniami plików cookies jego przeglądarki.

 2. Spółka może gromadzić dane bezpośrednio od użytkownika strony internetowej, gdy skontaktuje się ze Spółką przez stronę internetową, na przykład używając funkcji czatu.

 

§ 31

 1. Nasza Spółka wykorzystuje dane osobowe użytkowników strony internetowej w celu poprawy ich doświadczenia podczas korzystania z jej strony internetowej, na przykład przez analizę ostatnich kryteriów wyszukiwania ofert pracy przez danego użytkownika, aby można było przedstawić mu interesujące stanowiska pracy.

 2. Jeżeli użytkownik strony internetowej korzysta jednocześnie z usług Spółki jako osoba poszukująca zatrudnienia, dane dotyczące jego sposobu korzystania ze strony internetowej mogą być wykorzystane w celu poprawy innych aspektów komunikacji z tą osobą lub jej obsługi.

 

§ 32

Dane osobowe użytkowników strony internetowej mogą być za ich zgodą udostępnione dostawcom usług analizy statystyk stron internetowych, platform automatyzacji marketingu i serwisów społecznościowych w celu upewnienia się, że wszelkie otrzymywane reklamy są wyselekcjonowane dla danego użytkownika.

 

Ochrona danych osobowych

 

§ 33

    1. Nasza Spółka podejmuje wszelkie możliwe starania, aby chronić gromadzone dane osobowe przed nadużyciem, utratą lub nieupoważnionym dostępem. W tym celu wdrożone zostały odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, które obejmują środki przeciwdziałania każdemu podejrzewanemu naruszeniu bezpieczeństwa danych.

    2. W razie gdy osoba lub podmiot, którego dane osobowe gromadzimy podejrzewa jakiekolwiek nadużycie, utratę lub nieupoważniony dostęp do jego informacji osobowych, powinien niezwłocznie nas o tym powiadomić.

 

Okres przechowywania danych osobowych

 

§ 34

    1. W razie braku przez okres dwóch lat istotnego kontaktu z osobą lub podmiotem, którego dane osobowe gromadzimy, dane te zostają usunięte z rejestrów lub systemów Spółki, chyba że ze względu na obowiązujące przepisy prawne lub inne regulacje ich dalsze przechowywanie jest konieczne lub uzasadnione (na przykład z powodu zobowiązań wobec organów skarbowych lub w związku z jakimkolwiek przewidywanym postępowaniem sądowym).

    2. Przez „istotny kontakt” rozumie się w szczególności:

 1. komunikację ustną lub pisemną pomiędzy daną osobą a Spółką,

 2. aktywne korzystanie przez daną osobę z usług online Spółki,

 3. złożenie przez osobę poszukującą zatrudnienia zaktualizowanego CV na  stronie internetowej,

    1. Otrzymanie, otworzenie i przeczytanie przez daną osobę lub podmiot e-maila lub innej wiadomości cyfrowej nie jest rozumiane jako istotny kontakt, jeśli osoba ta nie udzieli Spółce bezpośredniej odpowiedzi.

 

Prawa związane z ochroną danych osobowych

 

§ 35

Osobom lub podmiotom, których dane osobowe posiada nasza Spółka przysługują następujące prawa:

 1. prawo do sprzeciwu, 

 2. prawo do wycofania zgody,

 3. prawo do potwierdzenia, prawo żądania zmiany, aktualizacji lub usunięcia danych,

 4. prawo do „bycia zapomnianym”,

 5. prawo do przenoszenia danych, 

 6. prawo do złożenia skargi w organie nadzoru.


§ 36

Prawo do sprzeciwu

 1. Każda osoba lub podmiot, których dane osobowe gromadzimy, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec wykorzystania tych danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli są one przetwarzane w oparciu o prawnie uzasadniony interes Spółki, np. w związku z marketingiem produktów, prowadzeniem statystyk, a także badaniem satysfakcji.

 2. Jeżeli sprzeciw dotyczy przetwarzania przez Spółkę danych osobowych  osoby lub podmiotu dla ich uzasadnionych interesów, Spółka musi zastosować się do sprzeciwu poprzez zaprzestanie działań, o których mowa, chyba że:

 1. istnieją ważne, uzasadnione podstawy przetwarzania danych przez Spółkę, które przeważają nad  interesami osoby lub podmiotu, których dotyczą,

 2. Spółka przetwarza dane dla celów ustalenia, wykonania lub obrony roszczenia prawnego. 

 1. Jeżeli sprzeciw będzie dotyczyć marketingu bezpośredniego, musimy zastosować się do niego poprzez zaprzestanie tych działań.


 

§ 37
Prawo do wycofania zgody

Jeżeli uzyskaliśmy zgodę na przetwarzanie danych osobowych osoby lub podmiotu dla celów określonych działań, osoba ta lub podmiot mogą wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie, a Spółka przestanie wykonywać dane działanie, na które uprzednio została wyrażona zgodę, chyba że uzna, iż istnieje inna podstawa dalszego przetwarzania danych dla tego celu, o czym wycofujący zgodę zostanie powiadomiony.

 

§ 38

Prawo do potwierdzenia, zmiany, aktualizacji lub usunięcia danych

 1. Osoba lub podmiot, których dane dotyczą może w dowolnym czasie poprosić nas o potwierdzenie, jakie informacje na ich temat posiadamy.

 2. Osoba lub podmiot, których dane dotyczą może także w dowolnym czasie zażądać zmiany, aktualizacji lub usunięcia tych danych.

 3. W przypadku wniosku o potwierdzenie, zmianę, aktualizację lub usunięcie danych możemy poprosić daną osobę lub podmiot o weryfikację ich tożsamości i o podanie dodatkowych informacji dotyczących wniosku. W razie odrzucenia takiego wniosku musimy podać uzasadnienie swojej decyzji.

 4. Aby posiadane przez nas dane osobowe były dokładne i aktualne, osoby lub podmioty, których one dotyczą powinny informować nas o każdej ich zmianie w okresie, w którym są one przez nas przechowywane.

 

§ 39
Prawo do „bycia zapomnianym”

 1. Osoba lub podmiot, których dane dotyczą ma prawo żądać wymazania swoich danych, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:

 1. dane nie są już niezbędne dla celów, dla których były pierwotnie gromadzone i/lub przetwarzane,

 2. jeżeli zostanie wycofana zgoda na przetwarzanie przez nas danych, a nie istnieje inna zasadna przyczyna dalszego ich przetwarzania,

 3. dane były przetwarzane bezprawnie (czyli w sposób niezgodny z RODO),

 4. konieczne jest wymazanie danych w celu spełnienia przez nas naszych zobowiązań prawnych jako administratora danych,

 5. przeważających uzasadnionych przyczyn dalszego przetwarzania.

 1. Wniosek może zostać odrzucony wyłącznie, jeżeli przetwarzanie danych jest niezbędne:

 1. do skorzystania z prawa wolności wypowiedzi i informacji,

 2. do spełnienia zobowiązania prawnego, realizacji zadania w interesie publicznym w ramach działań organów publicznych,

 3. z uwagi na względy interesu publicznego w dziedzinie zdrowia publicznego,

 4. do celów archiwizacyjnych, badawczych lub statystycznych,

 5. w celu realizacji lub obrony roszczenia prawnego.

 1. Stosując się do zasadnego wniosku o wymazanie danych, podejmiemy wszystkie uzasadnione, wykonalne środki w celu usunięcia właściwych danych.


§ 40
Prawo do ograniczenia przetwarzania

 1. Osoba lub podmiot, których dane dotyczą ma prawo żądać ograniczenia przetwarzania przez Spółkę ich danych. Oznacza to, że możemy nadal przechowywać te dane, ale nie możemy wykonywać żadnych dalszych działań z zakresu ich przetwarzania wyłącznie do momentu:

 1. ustąpienia jednej z okoliczności, o których mowa w ust. 2,

 2. udzielenia zgody przez osobę lub podmiot, którego dotyczą dane,

 3. konieczności dalszego przetwarzania albo w celu ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych, ochrony praw innej osoby, albo z powodu ważnego interesu publicznego UE lub państwa członkowskiego. 

 1. Okoliczności, w których dana osoba lub podmiot uprawniony jest do żądania ograniczenia przetwarzania ich danych osobowych, są następujące:

 1. osoba lub podmiot podważa poprawność danych osobowych na swój temat, które przetwarza Spółka – w takim przypadku przetwarzanie przez nas danych osobowych będzie ograniczone do okresu, w którym poprawność danych będzie weryfikowana,

 2. osoba lub podmiot sprzeciwia się przetwarzaniu przez Spółkę danych osobowych w uzasadnionym interesie Spółki – w takim przypadku można zażądać ograniczenia przetwarzania danych, podczas gdy Spółka może weryfikować jej podstawy przetwarzania danych osobowych.

 3. jeżeli przetwarzanie przez nas danych jest bezprawne, ale dana osoba lub podmiot wnieśli o ograniczenie przetwarzania przez nas danych zamiast ich wymazania,

 4. jeżeli nie istnieje już potrzeba przetwarzania danych osobowych, ale dane potrzebne są do ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych.

 1. Jeżeli dane osobowe zostały udostępnione osobom trzecim, Spółka zawiadomi je o ograniczeniu przetwarzania, chyba że jest to niemożliwe lub wymaga nieproporcjonalnego wysiłku.

 

§ 41
Prawo do poprawy

Osoba lub podmiot, których dane dotyczą ma prawo żądać, abyśmy poprawili jakiekolwiek niepoprawne lub niepełne dane osobowe, które posiadamy na ich temat. Jeżeli dane osobowe zostały udostępnione osobom trzecim, zawiadomimy je o poprawkach, chyba że jest to niemożliwe lub wymaga nieproporcjonalnego wysiłku. 

§ 42
Prawo do przenoszenia danych

    1. Osoba lub podmiot, których dane dotyczą, ma prawo żądać, według własnego uznania, przekazania swoich danych osobowych pomiędzy administratorami danych. Oznacza to, że może przekazywać swoje dane konta w Spółce innej platformie internetowej. Aby to umożliwić, Spółka przekaże dane w powszechnie stosowanym formacie nadającym się do przetwarzania maszynowego, chronionym hasłem, aby mogły zostać przeniesione na inną platformę internetową. Dane mogą zostać też przekazane bezpośrednio osobie lub podmiotowi, którego dotyczą.

    2. Prawo do przenoszenia danych ma zastosowanie do:

 1. danych osobowych przetwarzanych automatycznie (czyli bez jakiejkolwiek interwencji człowieka),

 2. danych osobowych przekazanych przez osobę lub podmiot, którego dotyczą,

 3. danych osobowych, które Spółka przetwarza na podstawie zgody w celu realizacji umowy.

 

§ 43
Prawo do złożenia skargi w organie nadzoru

       1. Osoba lub podmiot, których dane dotyczą, ma prawo do złożenia skargi we właściwym organie nadzoru:

Urząd Ochrony Danych Osobowych,

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

tel. 22 531 03 00,

fax. 22 531 03 01,

e-mai: kancelaria@uodo.gov.pl

 

§ 44

W celu wykonania praw, o których mowa powyżej, w szczególności:

 1. w celu wglądu, poprawienia lub wycofania przekazanych nam danych osobowych,

 2. w razie podejrzenia jakiekolwiek nadużyć lub nieupoważnionego dostępu do danych osobowych,

 3. w celu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych (jeżeli zgoda jest podstawą prawną przetwarzania przez nas danych osobowych),

 4. z wszelkimi uwagami i sugestiami dotyczącymi niniejszej Polityki prywatności,

należy skontaktować się z nami osobiście pod adresem:

ul. Sygietyńskiego 15/8 , 58-506 Jelenia Góra,

lug drogą e-mailową pod adresem: kontakt@dap24.eu

 

Podmioty, którym udostępniane są dane osobowe

 

§ 45

W zależności od konkretnego przypadku Spółka może udostępnić gromadzone dane osobowe, na różne sposoby i z różnych przyczyn, podmiotom z następujących kategorii:

 1. osoby i organizacje, które przechowują informacje związane z referencjami lub aplikacją o pracę danej osoby w naszej firmie, takie jak obecni, przyszli lub potencjalni pracodawcy,

 2. organy skarbowe i inne, jeżeli na podstawie przepisów prawa lub innych obowiązujących nas regulacji jesteśmy zobowiązani do udostępnienia tych danych (na przykład na żądanie organu skarbowego lub w związku z jakimkolwiek przewidywanym postępowaniem sądowym),

 3. kontrahenci Spółki, którzy wykonują w jej imieniu powierzone im zadania (w tym zewnętrzni konsultanci, partnerzy biznesowi i profesjonalni doradcy, tacy jak prawnicy, audytorzy i księgowi, pracownicy wsparcia technicznego i konsultanci IT),

 4. w przypadku osób poszukujących zatrudnienia: zewnętrzni partnerzy, portale i wyszukiwarki ofert pracy, jeżeli uważamy, że poprawi to szanse znalezienia im właściwego stanowiska,

 5. w przypadku osób poszukujących zatrudnienia i wskazanych przez nich osób jako kontakty referencyjne: osoby trzecie, którym powierzone zostało świadczenie usług takich jak weryfikacja referencji, kwalifikacji i karalności,

 6. jeżeli Spółka połączy się lub zostanie przejęta przez inną spółkę w przyszłości, (lub prowadzi stosowne rozmowy na temat takiej możliwości), istnieje możliwość udostępnienia zgromadzonych danych osobowych nowym (potencjalnym) właścicielom spółki.

 

Przechowywanie i przekazywanie danych za granicę

 

§ 46

       1. W celu jak najlepszego wykonywania usług przez Spółkę może być konieczne przekazywanie lub przechowywanie posiadanych przez nią danych za granicę, pracodawcom zagranicznym lub innym osobom trzecim.

       2. W celu zapewnienia bezpiecznego przechowywania i przekazywania danych będziemy więc przekazywać dane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub EOG (państw członkowskich Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii i Liechtensteinu), jeżeli będzie to zgodne z ustawodawstwem z zakresu ochrony danych, a środki przekazu zapewnią odpowiednią ochronę danych, na przykład:

 1. jeżeli jest to konieczne dla zawarcia lub wykonania umowy pomiędzy Spółką a osobą trzecią, a przeniesienie leży w interesie osób lub podmiotów, których dane dotyczą, dla celów umowy (gdy na przykład Spółka musi przenieść dane poza EOG w celu spełnienia swoich zobowiązań umownych),

 2. jeżeli osoba lub podmiot, których dane dotyczą, wyrazi zgodę na przeniesienie danych.


Polityka plików cookies

 

§ 47

    1. Plik „cookie” to niewielki ciąg danych, nieszkodzący systemowi operacyjnemu, przechowywany na twardym dysku komputera użytkownika strony internetowej, który zawiera zapis jego sposobu korzystania ze strony internetowej.

    2. Nasza Spółka wykorzystuje pliki cookies w celu śledzenia aktywności użytkownika strony internetowej Spółki podczas korzystania przez niego z tej strony, aby umożliwić przedstawienie mu, podczas kolejnej wizyty na stronie internetowej, indywidualnie dopasowanych opcji na podstawie przechowywanych informacji o jego ostatniej wizycie. Pliki cookies mogą być także wykorzystywane do śledzenia ruchu sieciowego oraz do celów reklamowych i marketingowych.

    3. Wyrażenie zgody przez użytkownika strony internetowej Spółki na otrzymywanie plików cookies nie jest niezbędnie konieczne do działania podstawowych funkcji naszej strony internetowej. Użytkownik może nie wyrazić zgody, odpowiednio zmieniając ustawienia swojej przeglądarki.

    4. Odrzucenie wszystkich plików cookies spowoduje, że użytkownik nie będzie mógł w pełni korzystać ze wszystkich funkcji naszej strony internetowej.


§ 48

Nasza Spółka wykorzystuje pliki cookies w celu:

 1. śledzenia aktywności na naszej stronie internetowej użytkowników tej strony. Umożliwia to poznanie sposobu korzystania ze strony internetowej i śledzenie ewentualnych schematów indywidualnych lub dla większych grup, dzięki czemu możemy rozwijać i ulepszać naszą stronę internetową i usługi zgodnie z potrzebami użytkowników strony,

 2. umożliwienia nam reklamowanie ofert pracy, które mogą zainteresować użytkownika strony internetowej.

 

§ 49

    1. Spółka wykorzystuje następujące rodzaje plików cookies:

 1. sesyjne pliki cookies: przechowywane na komputerze użytkownika strony internetowej wyłącznie podczas sesji internetowej i automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki – zwykle przechowują anonimowy numer ID sesji umożliwiający użytkownikowi przeglądanie strony internetowej bez konieczności logowania się na każdą stronę, ale nie pobierają żadnych informacji z jego komputera,

 2. trwałe pliki cookies: trwały plik cookies jest przechowywany na komputerze użytkownika strony internetowej i pozostaje tam także po zamknięciu przeglądarki. Plik cookie może być odczytywany przez stronę internetową, która go utworzyła, podczas następnej wizyty. Spółka wykorzystuje trwale pliki cookies dla celów Google Analytics i personalizacji (patrz: ust. 2 pkt 4).

    1. Wśród plików cookies, o których mowa w ust. 1, wyróżnia się:

 1. niezbędne pliki cookies: 

Pliki cookies, które są niezbędne do umożliwienia użytkownikowi efektywnego korzystania ze strony internetowej, na przykład podczas aplikowania na konkretne stanowisko, więc nie mogą być wyłączone. Bez tych plików cookies nie moglibyśmy świadczyć usług udostępnianych użytkownikowi na naszej stronie internetowej. Tego rodzaju pliki cookies nie zbierają informacji o użytkowniku, które mogłyby być wykorzystane do celów marketingowych lub zapamiętania, jakie strony odwiedzał w internecie;

 1. pliki cookies związane z wydajnością:

Tego rodzaju pliki cookies umożliwiają nam monitorowanie i ulepszanie działania strony internetowej. Pozwalają na przykład zliczać wizyty, identyfikować źródła ruchu sieciowego i obserwować, które elementy strony internetowej są najpopularniejsze.

 1. pliki cookies związane z funkcjonalnością: 

Tego rodzaju pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wyborów użytkowników (na przykład nazwa użytkownika, język lub region) i zapewnienie ulepszonych funkcjonalności. Możemy na przykład przekazać użytkownikowi wiadomości lub aktualizacje istotne dla usług, z których korzysta. Tego rodzaju pliki cookies mogą być również wykorzystane do zapamiętania zmian, których dokonał użytkownik w zakresie rozmiaru tekstu, czcionki i innych elementów strony internetowej, które może personalizować. Mogą być również wykorzystane do udostępnienia użytkownikowi usług, których zażądał, jak na przykład obejrzenie filmu lub komentowanie bloga. Informacje zbierane przez te pliki cookies są zwykle zanonimizowane.

 1. pliki cookies dotyczące personalizacji: 

Tego rodzaju pliki cookies umożliwiają nam prezentowanie szczegółów potencjalnych ofert pracy, które mogą zainteresować danego użytkownika. Są one trwałe (tak długo, jak długo użytkownik będzie zarejestrowany) i oznaczają, że kiedy użytkownik zaloguje się lub wróci na stronę internetową, może zobaczyć oferty pracy podobne do tych, które przeglądał poprzednio. 

 

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

 

§ 50

Uzasadnione interesy

Podstawą prawną do przetwarzania przez nas danych osobowych jest artykuł 6 ust. 1f RODO, zgodnie z którym możemy przetwarzać dane osobowe, jeżeli to „jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez [nas] lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności, wymagające ochrony danych osobowych”. 

 

§ 51

Zgoda

      1. Zgoda osób lub podmiotów, których dane osobowe dotyczą, wymagana jest w  niektórych aspektach działań, które nie wchodzą w zakres uzasadnionych interesów (w szczególności gromadzenie danych poprzez pliki cookies oraz świadczenie marketingu bezpośredniego za pośrednictwem kanałów cyfrowych), a także, w zależności od sytuacji i obowiązujących przepisów prawnych.
       1. Jeżeli osoba lub podmiot, których dane osobowe dotyczą, nie zgadza się z naszymi działaniami marketingowymi, ma prawo wycofać zgodę w dowolnym momencie.

       2. Zgodnie z art. 4 ust. 11 RODO zgoda oznacza „dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych”. Oznacza to, że osoba lub podmiot, której dane osobowe dotyczą:

 1. musi udzielić nam zgody dobrowolnie, bez wywierania przez nas jakiegokolwiek nacisku na nią,

 2. musi wiedzieć, na co się zgadza, więc upewnimy się, że udzieliliśmy jej wystarczających informacji,

 3. musi podjąć pozytywne i potwierdzające działanie, udzielając nam zgody – możemy zapewnić rubrykę do zakreślenia, aby ten wymóg został spełniony w wyraźny i jednoznaczny sposób. Będziemy rejestrować zgody, które w ten sposób udzielono.


Postanowienia końcowe

 

§ 52

Stosownie do potrzeb możemy zmieniać i uzupełniać Politykę Prywatności. Informacje o wszelkich zmianach lub uzupełnieniach będą zamieszczane na stronie internetowej Spółki, a w przypadku istotnych zmian, wyślemy także odrębne powiadomienia na wskazany przez daną osobę adres e-mail.